AZ AIRPORT PARKEN GMBH PARKOLÓ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A 2401 FISCHAMEND-DORF, ZEPPELINSTRASSE 4.

Szám alatt. Ezek a Flughafen Parken GmbH, FN 456972v, Zeppelinstrasse 2401, Fischamend (a továbbiakban: „Vállalat”) általános szerződési feltételei (a továbbiakban: „Feltételek”). A cég „Panda Parken” cégnéven jelenik meg a piacon, és engedéllyel rendelkező autókölcsönző üzletágat működtet a 2401 Fischamend-Dorf, Zeppelinstrasse 4. szám alatt. Jelen Általános Szerződési Feltételek a társaság üzleti tevékenységére vonatkoznak, amely elsősorban gépjárművek (a továbbiakban: gépjárművek) tárolását, valamint személygépjárművekben történő személyszállítást foglalja magában. Jelen Általános Szerződési Feltételek kifejezetten elfogadottnak minősülnek, amint a társaság és ügyfelei a tárolási és szállítási szerződést a jelen Általános Szerződési Feltételek 5. pontja szerint megkötötték. Az ügyfelek általános szerződési feltételei kifejezetten és kivétel nélkül nem képezik a szerződés részét. A cég internetes platformot üzemeltet, amelyen általános információkat ad a járművek tárolásáról és az ügyfelek szállításáról a Bécs-Schwechat repülőtérre és onnan. Ez az információ különösen a vállalattal, szolgáltatásaival, árakkal, fizetési módokkal, vásárlói véleményekkel és általános információkkal rendelkezik. Ez az információ csak a potenciális ügyfelek tájékoztatását szolgálja, és nem minősül szerződéskötési ajánlatnak vagy szándéknyilatkozatnak. A platform látogatói ezeket a szolgáltatásokat közvetlenül a platformon foglalhatják le a feltüntetett árakon és feltételek mellett. Ebből a célból megadja személyes adatait, a felsorolt feltételek mellett kiválasztja a kívánt szolgáltatásokat, az 5. pont szerinti szerződéskötés esetén elfogadja az általános szerződési feltételeket és a „Foglalás befejezése” gombbal fejezi be a foglalást. A foglalás nem kötelező érvényű, az ügyfél parkolóba érkezése előtt 24 órával (5. pont), majd a platformon feltüntetett költségtérítési átalány megfizetése ellenében ingyenesen lemondható. Lemondás a megfelelő platformon, e-mailben (info@pandaparken.at) vagy telefonon (+43 (0)660 661 9122) lehetséges. Az ilyen foglalás nem minősül szerződéskötési ajánlatnak, sem pedig szándéknyilatkozatnak. 5. pont szerinti szerződéskötés esetén és azt kifejezetten rögzíti. Amikor az ügyfél megjelenik a cég 2401 Fischamend-Dorf, Zeppelinstraße 4. szám alatti parkolójában (a továbbiakban: parkoló), személyazonosságát jogilag elismert személyazonosító okmány (pl. útlevél, személyi igazolvány, ill. jogosítvány) és azt átadja a cég munkavállalói járművének és a jármű kulcsának, és átvételi igazolást kap tőlük. Tárolási és szállítási szerződés jön létre a Társaság és a Megrendelő között a jelen Általános Szerződési Feltételek és a foglalási visszaigazolásban foglalt feltételek szerint. A feltételeket a parkoló bejáratánál/kijáratánál, illetve bejáratánál/kijáratánál is jól olvasható helyen kifüggesztjük. A járművet a cég munkatársai a parkolóban parkolják le, és az ügyfél nem jogosult meghatározott parkolóhelyre. Az ügyfél a parkolóba való visszatérést követően a megállapodott tárolási és szállítási díjat (7. és 8. pont) fizeti készpénzben, illetve bankkártyával vagy bankkártyával. Fizetni a következő betéti vagy hitelkártyákkal lehet: Visa, Mastercard, Maestro, Diner Club, V Pay. A megrendelőnek a foglalás ellenére nincs törvényes joga a raktározási és szállítási szerződés megkötésére, ezért a cég a jármű átvételét és a raktározási és szállítási szerződés megkötését fontos ok esetén megtagadhatja. Ilyen fontos ok különösen akkor áll fenn, ha a megtartandó jármű nem felel meg a 11. pontban foglaltaknak (pl. nincs érvényes jelvény), vagy ha az ügyfél olyan magatartást tanúsít a cég alkalmazottaival vagy más ügyfelével szemben, amely indokolatlanná teszi a velük szerződéses jogviszony létesítését. A cég munkatársa szállítja az ügyfelet és a foglalásban meghatározott kísérő személyeket a parkolóból a Bécs-Schwechat repülőtér indulási termináljához. A szállítás a lehető leggyorsabban megtörténik a raktározási és szállítási szerződés megkötése után. A cég által választott járműveket használják. Az ügyfélnek nincs joga meghatározott járműtípusok használatára. Az ügyfél köteles a Bécs-Schwechat repülőtéren való leszállás előtt legalább 24 órával értesíteni a társaságot az érkezési idejében és a járatszámában bekövetkezett változásokról. Ezt a 4. pontban megadott email címen vagy telefonszámon kell megtenni. Ha az ügyfél elmulasztja ezt az értesítést, akkor a platformon feltüntetett költségtérítést kell fizetnie a cégnek az ebből eredő többletkifejezésért. A Bécs-Schwechat repülőtéren történő leszállás után az ügyfelet és a foglalásban szereplő kísérő személyeket az érkezési terminál előtt a cég alkalmazottja várja és a parkolóba szállítják. Ott a tárolt jármű a járműkulccsal együtt átadásra kerül a vásárlónak, és az ügyfél átvételi visszaigazolásban igazolja, hogy a járművet szabályszerűen visszaküldte. Az Ügyfél köteles a járművet átvizsgálni, hogy nincs-e olyan sérülés, amely a jármű cégnek történő átadásakor nem volt jelen. Ha ilyen „új” kár keletkezik, azt az átvételi visszaigazolásban fel kell tüntetni, és a cég alkalmazottjának és a megrendelőnek meg kell erősítenie. Amennyiben a vásárló ezt az átvételi nyilatkozatot ilyen megjegyzés nélkül írja alá, ezzel kifejezetten megerősíti, hogy a gépjárművön a visszaküldéskor nem volt „új” sérülés. A cég köteles gondoskodni a járműről, és a tárolás során megóvni az esetleges sérülésektől. Nem szerez tulajdonjogot, birtoklási és/vagy használati jogot az őrizetbe vett járműre. A cég csak a tulajdonosa a járműnek, és azt a szerződés lejártakor köteles visszaadni a vevőnek az átvételével megegyező állapotban. Szigorúan tilos harmadik fél számára továbbadni vagy hozzáférhetővé tenni. A raktározási szerződés kifejezetten nem tartalmazza a járműben elhelyezett tárgyakat, kivéve, ha az ügyfél a szerződés megkötése előtt ezekre a tárgyakra és azok értékére felhívta a figyelmet, és ezekről írásban és közös megegyezéssel a szerződés tárgyát nem nyilatkozott. Minden egyéb, a járműben hagyott tárgyat az ügyfél viseli. A vállalkozás köteles a parkolót, az ott tárolt gépjárműveket és a külön zárható járműkulcsokat megfelelően biztosítani (13. pont), valamint az ügyfél kérésére a biztosítási fedezetet visszaigazolni. A Megrendelő csak azokat a járműveket köteles megőrzésre átadni, amelyek teljesen működőképesek, aktuális rendszámmal rendelkeznek és a jármű gyártója által nyújtott szolgáltatásban részesültek. A Vevő felelősséggel tartozik a társasággal szemben a fent említett rendelkezések megszegésével, vagy például szivárgó olaj- és/vagy hűtőfolyadékkal vagy egyéb környezetkárosító kibocsátással okozott súlyosan gondatlan károkért. Az ügyfél felelős azért, hogy járműve megfeleljen minden jogszabályi előírásnak és szabványnak. Ha az ügyfél járművéből szennyeződés történik, vagy szennyeződés veszélye áll fenn, a vállalkozás jogosult a járművet a parkolóból az ügyfél költségére eltávolítani és arra alkalmas helyen tárolni. A szóban forgó szerződés meghatározott időtartamra jön létre, ezért az idő lejárta, kölcsönös felmondás, rendkívüli felmondás vagy a jármű ügyfél általi idő előtti visszaigénylése miatt szűnik meg. Ha az egyik szerződő fél körében olyan fontos ok áll fenn, amely a másik szerződő fél számára a szerződéses jogviszony folytatását indokolatlanná teszi, a másik szerződő fél jogosult a szerződéses jogviszonyt azonnali hatállyal írásban felmondani. Ilyen fontos ok áll fenn például abban az esetben, ha a vállalkozás a járművel kapcsolatos gondossági kötelezettségét súlyosan megszegi (ügyfél felmondási joga), vagy az ügyfél gépjárműve károsanyag-kibocsátással veszélyezteti a környezetet (cég felmondási joga) Az ügyfél jogosult a bármikor kiveheti a cég által tárolt járművet idő előtt, hogy visszakövetelje. Ebben az esetben a letétkezelési szerződés idő előtt megszűnik, de az eredetileg vállalt őrzési díjat a teljes tárolási időre teljes egészében az ügyfélnek kell megfizetnie. Ha kivételes esetben a szerződés határozatlan időre jön létre, azt mindkét szerződő fél írásban, indokolás nélkül bármikor felmondhatja. A cég kifejezetten rögzíti, hogy a teljes parkoló körbe van kerítve, ott biztonsági kamerák vannak felszerelve és a parkoló be-/kijárata, illetve be-/kijárata sorompóval biztosított. A cég által átvett autókulcsokat zárt helyiségben őrzik. A teljes parkolót a nap 24 órájában a cég alkalmazottai látják el. Az ügyfél kifejezetten tudomásul veszi a fent említett biztonsági intézkedéseket, elfogadja azokat és megerősíti azok megfelelőségét. Továbbá az ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy járműve a szabadtéri parkolóban parkol, így ki van téve az időjárás hatásainak. A vállalkozás felelősséggel tartozik az ügyféllel szemben a súlyos gondatlanságból és a kellő gondosság elmulasztásából eredő gépjárműben keletkezett károkért. Enyhe hanyagságért való felelősség kizárt. A társaság is csak a saját súlyos gondatlanságából eredő harmadik személy által okozott károkért felel. A cég azonban nem vállal felelősséget a jármű véletlenszerű sérüléséért vagy károsodásáért, beleértve a vis maior esetet is. Súlyos gondatlanságból okozott kárért az ügyfél felel a céggel szemben, bár a kisebb fokú gondatlanságért való felelősség kizárt. Továbbá az ügyfélnek meg kell térítenie a cégnek azokat a költségeket, amelyeket a tárolt jármű karbantartása miatt a vállalkozás ésszerű mértékben viselt. Az ügyfél köteles továbbá proaktívan tájékoztatni a céget a jármű veszélyes tulajdonságairól. A társaságnak joga van a járműre visszatartani az ügyféllel szembeni követelései tekintetében. Ha az ügyfél a jármű visszaszolgáltatásakor a megállapodás szerinti díjat nem fizeti meg, a társaság jogosult a járművet a díj, a jelen megállapodás szerinti évi 4% késedelmi kamat és a teljes fizetésig esedékes tárolási díj megfizetéséig megtartani. . Mindkét szerződő fél köteles a másik szerződő féllel szemben igényét írásban érvényesíteni, legkésőbb a jármű visszaszolgáltatását követő 30 napon belül. A 8. pontban leírt jármű „új sérülésére” az ottani előírás az irányadó, mely szerint az átvételi igazoláson az ilyen sérülést rögzíteni kell. Az átvételi igazolásban rögzített „új” károk, valamint az ezen a 30 napos határidőn belül érvényesített igények jogi érvényesítése három éves elévülési időn belül lehetséges. Ha a raktározási és szállítási szerződés megkötése nem része az ügyfél cégének működésének, a fogyasztóvédelmi törvény (a továbbiakban: KSchG) értelmében fogyasztónak minősül. Az ilyen ügyfél a KSchG 3. és 3a. szakasza szerint jogosult elállni a szerződéstől. Kifejezetten rögzíti, hogy az ügyfél az üzleti kapcsolatot saját kezdeményezésére a vállalkozással való szerződéskötés céljából kezdeményezte, ezért az ügyfelet nem illeti meg a KSchG 3. §-a szerinti elállási jog. Ettől függetlenül az ügyfél elállhat a szerződéstől, ha indoka nélkül nem, vagy csak lényegesen kisebb mértékben következnek be olyan, a hozzájárulása szempontjából lényeges körülmények, amelyeket a társaság a szerződési tárgyalások során valószínűsíthetőnek mutatott be. Az ügyfél elállási nyilatkozatát attól a pillanattól számított egy héten belül teheti meg, amikor számára nyilvánvalóvá vált, hogy a fenti körülmények nem, vagy csak lényegesen kisebb mértékben állnak fenn, és a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt elállási utasítást megkapta. Ha az ügyfél eláll a szerződéstől, vissza kell küldenie az összes kapott szolgáltatást, és a használatért megfelelő díjat kell fizetnie a társaságnak, beleértve a szolgáltatás valós értékének esetleges csökkenéséért járó kompenzációt is. Ha a visszaszolgáltatás lehetetlen vagy nem kivitelezhető, a megrendelőnek meg kell fizetnie a szolgáltatás értékét olyan mértékben, amennyire az egyértelműen és túlnyomórészt előnyös volt számára. Jelen esetben a szerződéstől való elállás időpontjáig felmerült, megállapodott tárolási díjat az ügyfél köteles megfizetni. A KSchG 5a §-a szerint a társaság a szerződés megkötése előtt vagy szerződéses nyilatkozathoz való kötődése előtt köteles az ügyfélnek bizonyos információkat megadni. Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmával és a foglalási visszaigazolással (4. pont) az ügyfél részére történő továbbításával a társaság e tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz. Mindkét szerződő fél egyetért abban, hogy az őrzési és szállítási szerződés nem tartozik a távolsági és távoli ügyletekről szóló törvény hatálya alá. Az őrzési és szállítási szerződés megkötésével az ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a vállalkozás az EU általános adatvédelmi rendelete és az osztrák adatvédelmi törvény értelmében jogosult és köteles kezelni az ügyfél személyes adatait (pl. név, születési idő, cím, telefon, e-mail cím). E-mail és banki adatok) összegyűjtése, rögzítése, rendszerezése és tárolása, szükség esetén adaptálása és módosítása, lekérdezése és a szükséges mértékben továbbítása vagy harmadik fél számára elérhetővé tétele. Ezek a harmadik felek különösen a hatóságok, bíróságok, adóhivatalok, bankok, adótanácsadók és ügyvédek. Az ügyfél hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a parkolóban videokamerákat helyezzenek el, és a parkolóban zajló összes eseményt – beleértve az ügyfél cselekedeteit is – rögzítsék. Az ügyfél hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a vállalat különféle cookie-kat használjon platformján és weboldalán, mint például a Google Analytics, a Google AdWords, az Addthis, a Google Maps és a közösségi médiában kínált különféle közösségi bővítmények. az adatvédelmet. Az ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően megőrizzük, majd töröljük. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az adatkezeléshez itt adott kifejezett hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ezen túlmenően az ügyfél jogosult tájékoztatást kapni az adatkezelésről, valamint kérheti az adatkezelés helyesbítését, törlését és/vagy az adatkezelés korlátozását, valamint az adatok hordozhatóságát, vagy tiltakozást nyújthat be az adatkezelés ellen. Ha bármilyen adatvédelmi kérdése van, a cég vagy ügyvezető igazgatója, Rene Weingerl bármikor elérhető. Jelen szerződéshez nem tartozik szóbeli vagy írásbeli kiegészítő megállapodás. Bármilyen változtatást, kiegészítést vagy módosítást írásban kell megtenni. Ha a jelen tárolási és szállítási szerződés egyes rendelkezései érvénytelenek vagy érvénytelenek lesznek, az nem érinti a szerződés többi rendelkezését. A szerződő felek az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezést olyannal helyettesítik, amely a lehető legközelebb áll az érvénytelen vagy érvénytelen rendelkezés gazdasági céljához. A jelen őrzési és szállítási szerződés az osztrák jog hatálya alá tartozik. A jelen szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos jogviták esetén a törvényi rendelkezésekből fakadó bíróság illetékessége megegyezettnek tekintendő. Verzió: 2018 augusztus