VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA PARKOVISKA NA LETISKU PARKEN GMBH NA ZEPPELINSTRASSE 4 V 2401 FISCHAMEND-DORF.

Toto sú všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) spoločnosti Flughafen Parken GmbH, FN 456972v, Zeppelinstrasse 2401, Fischamend(ďalej len „Spoločnosť“). Spoločnosť vystupuje na trhu pod obchodným názvom „Panda Parken“ a prevádzkuje licencovanú požičovňu áut na adrese 2401 Fischamend-Dorf, Zeppelinstrasse 4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodnú činnosť spoločnosti, ktorou je predovšetkým uskladňovanie motorových vozidiel (ďalej len „motorové vozidlá“) a preprava osôb osobnými vozidlami. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa výslovne považujú za dohodnuté, len čo spoločnosť a jej zákazníci uzatvorili zmluvu o skladovaní a preprave podľa bodu 5. týchto všeobecných obchodných podmienok. Všeobecné obchodné podmienky zákazníkov sú výslovne a bez výnimky súčasťou zmluvy. Spoločnosť prevádzkuje internetovú platformu, na ktorej poskytuje všeobecné informácie o skladovaní vozidiel a preprave zákazníkov na letisko Viedeň-Schwechat a späť. Tieto informácie zahŕňajú najmä informácie o spoločnosti, jej službách, cenách, spôsoboch platby, hodnotenia zákazníkov a všeobecné informácie. Tieto informácie slúžia len na informovanie potenciálnych zákazníkov a nepredstavujú ponuku na uzavretie zmluvy ani vyhlásenie o úmysle v tejto súvislosti. Návštevníci platformy si môžu tieto služby rezervovať priamo na platforme za uvedené ceny a podmienky. Za týmto účelom zadáte svoje osobné údaje, vyberiete si požadované služby za uvedených podmienok, akceptujete všeobecné obchodné podmienky v prípade uzatvorenia zmluvy podľa bodu 5 a dokončíte rezerváciu tlačidlom „Dokončiť rezerváciu“. Rezervácia je nezáväzná a je možné ju bezplatne zrušiť do 24 hodín pred príchodom zákazníka na parkovisko (bod 5) a následne po zaplatení paušálneho príspevku uvedeného na platforme. Zrušenie je možné vykonať na príslušnej platforme alebo e-mailom (info@pandaparken.at) alebo telefonicky (+43 (0)660 661 9122). Takáto rezervácia nie je ponukou na uzavretie zmluvy, ani prejavom vôle v tejto súvislosti Spoločnosť zasiela zákazníkovi emailom potvrdenie rezervácie vrátane akceptovaných všeobecných obchodných podmienok, v ktorých sú uvedené dohodnuté a platné obchodné podmienky. v prípade uzatvorenia zmluvy podľa bodu 5. a výslovne to zaznamenať. Keď sa zákazník objaví na parkovisku spoločnosti na adrese 2401 Fischamend-Dorf, Zeppelinstraße 4 (ďalej len „parkovisko“), preukáže svoju totožnosť predložením zákonom uznaného identifikačného dokladu (napr. pas, občiansky preukaz alebo vodičský preukaz) a odovzdá ho zamestnaneckému vozidlu spoločnosti a kľúč od vozidla a dostane od nich potvrdenie o prevzatí. Medzi Spoločnosťou a Zákazníkom sa týmto uzatvára zmluva o skladovaní a preprave v súlade s ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných podmienok a podmienkami uvedenými v potvrdení rezervácie. Obchodné podmienky sú tiež vyvesené na dobre čitateľnom mieste pri vjazde/výjazde alebo vjazde/výjazde z parkoviska. Vozidlo je odstavené na parkovisku zamestnancami spoločnosti a zákazník nemá nárok na konkrétne parkovacie miesto. Zákazník uhradí dohodnutý poplatok za skladovanie a dopravu (bod 7. a 8.) po návrate na parkovisko v hotovosti alebo debetnou alebo kreditnou kartou. Platbu je možné uskutočniť týmito debetnými alebo kreditnými kartami: Visa, Mastercard, Maestro, Diner Club, V Pay. Zákazník napriek vykonanej rezervácii nemá právny nárok na uzavretie zmluvy o skladovaní a preprave, preto môže spoločnosť v závažných dôvodoch odmietnuť prevziať vozidlo a uzavrieť zmluvu o skladovaní a preprave. Takéto závažné dôvody existujú najmä vtedy, ak vozidlo, ktoré má byť ponechané, nezodpovedá ustanoveniam bodu 11 (napr. nemá aktuálnu značku) alebo ak sa zákazník správa k zamestnancom spoločnosti alebo iným zákazníkom, čo znevažuje uzatváranie zmluvného vzťahu s nimi. Zamestnanec spoločnosti prepraví zákazníka a sprevádzajúce osoby uvedené v rezervácii z parkoviska do odletového terminálu letiska Viedeň-Schwechat. Preprava sa uskutoční čo najrýchlejšie po uzavretí zmluvy o skladovaní a preprave. Používajú sa vozidlá podľa výberu spoločnosti. Zákazník nemá právo používať konkrétne typy vozidiel. Zákazník je povinný informovať spoločnosť o akýchkoľvek zmenách času príletu a čísla letu minimálne 24 hodín pred pristátím na letisku Viedeň-Schwechat. Toto je potrebné urobiť na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo uvedené v bode 4. Ak zákazník toto oznámenie neposkytne, musí spoločnosti zaplatiť príspevok na náklady uvedený na platforme za dodatočné úsilie, ktoré to spôsobí. Po pristátí na letisku Viedeň-Schwechat zákazníka a sprevádzajúce osoby uvedené v rezervácii privíta pred príletovým terminálom pracovník spoločnosti a dopraví ich na parkovisko. Tam je uskladnené vozidlo vrátane kľúča od vozidla odovzdané zákazníkovi a zákazník v potvrdení o prevzatí potvrdí, že vozidlo bolo riadne vrátené. Zákazník je povinný skontrolovať vozidlo, či nie je poškodené pri odovzdaní vozidla spoločnosti. Ak dôjde k takémuto „novému“ poškodeniu, musí to byť zaznamenané v potvrdení o prevzatí a potvrdené zamestnancom spoločnosti a zákazníkom. Ak zákazník podpíše toto potvrdenie o prevzatí bez takéhoto zápisu, týmto výslovne potvrdzuje, že vozidlo pri vrátení nevykazovalo žiadne „nové“ poškodenie. Spoločnosť je povinná sa o vozidlo starať a chrániť ho pred poškodením počas skladovania. Nezískava žiadne vlastnícke právo, právo držby a/alebo užívacie právo k vozidlu v úschove. Spoločnosť je len vlastníkom vozidla a je povinná ho po skončení zmluvy vrátiť zákazníkovi v stave, v akom ho prevzal. Postúpenie alebo sprístupnenie tretím stranám je prísne zakázané. Zmluva o skladovaní výslovne nezahŕňa veci, ktoré sa nachádzajú vo vnútri vozidla, pokiaľ zákazník na tieto veci a ich hodnotu pred uzavretím zmluvy neupozornil a tieto boli písomne a po vzájomnej dohode vyhlásené za predmet zmluvy. Všetky ostatné predmety ponechané vo vozidle sú na riziko zákazníka. Spoločnosť je povinná primerane poistiť parkovisko, na ňom odložené vozidlá a samostatne uzamknuté kľúče od vozidla (bod 13) a na požiadanie zákazníkovi potvrdiť poistné krytie. Zákazník je povinný odovzdať do úschovy len tie vozidlá, ktoré sú plne funkčné, majú aktuálnu ŠPZ a obdržali službu poskytovanú výrobcom vozidla. Zákazník zodpovedá spoločnosti za škodu spôsobenú hrubou nedbanlivosťou porušením vyššie uvedených ustanovení alebo napríklad únikom oleja a/alebo chladiacej kvapaliny alebo iných emisií škodlivých pre životné prostredie. Zákazník je zodpovedný za to, že jeho vozidlo bude v súlade so všetkými právnymi predpismi a normami. Ak dôjde ku kontaminácii alebo hrozí kontaminácia vozidla zákazníka, spoločnosť je oprávnená vozidlo na náklady zákazníka odstrániť z parkoviska a uskladniť ho na vhodnom mieste. Predmetná zmluva je uzatvorená na dobu určitú, preto zaniká uplynutím doby, vzájomným zánikom, mimoriadnou výpoveďou alebo predčasným vrátením vozidla zákazníkom. Ak existuje závažný dôvod v oblasti jednej zmluvnej strany, ktorý znemožňuje druhej zmluvnej strane pokračovať v zmluvnom vzťahu, je táto druhá zmluvná strana oprávnená zmluvný vzťah s okamžitou platnosťou písomne vypovedať. O takýto závažný dôvod ide napríklad vtedy, ak spoločnosť hrubo poruší svoju povinnosť starostlivosti o vozidlo (právo zákazníka na výpoveď) alebo vozidlo zákazníka emisiami ohrozuje životné prostredie (právo spoločnosti na výpoveď). kedykoľvek predčasne stiahnuť vozidlo uskladnené spoločnosťou a požadovať späť. V tomto prípade bude zmluva o úschove predčasne ukončená, zákazník však musí zaplatiť pôvodne dohodnutý poplatok za úschovu za celú dobu skladovania v plnej výške. Ak je zmluva vo výnimočných prípadoch uzatvorená na dobu neurčitú, môžu ju obe zmluvné strany kedykoľvek bez udania dôvodov písomne vypovedať. Spoločnosť výslovne uvádza, že celé parkovisko je oplotené, sú tam nainštalované bezpečnostné kamery a vjazd/výjazd alebo vjazd/výjazd z parkoviska je zabezpečený závorami. Kľúče od auta prevzaté firmou sú uložené v uzamknutej miestnosti. Celé parkovisko je obsluhované 24 hodín denne zamestnancami spoločnosti. Zákazník výslovne berie na vedomie vyššie uvedené bezpečnostné opatrenia, súhlasí s nimi a potvrdzuje ich primeranosť. Zákazník ďalej výslovne berie na vedomie, že jeho vozidlo stojí na voľnom parkovisku a je teda vystavené poveternostným vplyvom. Spoločnosť zodpovedá zákazníkovi za škodu na vozidle spôsobenú hrubou nedbanlivosťou a vzniknutú v dôsledku zanedbania náležitej starostlivosti. Zodpovednosť za ľahkú nedbalosť je vylúčená. Spoločnosť tiež zodpovedá len za škody spôsobené tretími osobami v prípade vlastnej hrubej nedbanlivosti. Spoločnosť však nezodpovedá za náhodné poškodenie alebo znehodnotenie vozidla, vrátane vyššej moci. Zákazník zodpovedá spoločnosti za škodu spôsobenú hrubou nedbanlivosťou, aj keď zodpovednosť za ľahkú nedbanlivosť je vylúčená. Ďalej musí zákazník v primeranom rozsahu uhradiť spoločnosti náklady, ktoré spoločnosť vynaložila na údržbu uskladneného vozidla. Zákazník je tiež povinný proaktívne informovať spoločnosť o nebezpečných vlastnostiach vozidla. Spoločnosť má na vozidlo zádržné právo s ohľadom na svoje pohľadávky voči zákazníkovi. Ak zákazník pri vrátení vozidla nezaplatí dohodnutý poplatok, spoločnosť je oprávnená zadržať vozidlo až do zaplatenia poplatku, týmto dohodnutého úroku z omeškania vo výške 4% ročne a úhrady skladného splatného do úplného zaplatenia. . Obe zmluvné strany sú povinné uplatniť svoje nároky voči druhej zmluvnej strane písomne najneskôr do 30 dní od vrátenia vozidla. Pre každé „nové poškodenie“ vozidla popísané v bode 8 platí tamojší predpis, podľa ktorého sa takéto poškodenie musí zaznamenať v potvrdení o preberaní. Právne vymáhanie „nových“ škôd zaznamenaných v potvrdení o prijatí, ako aj nárokov uplatnených v tejto 30-dňovej lehote je možné v rámci premlčacej lehoty troch rokov. Ak uzavretie zmluvy o skladovaní a preprave nie je súčasťou prevádzky podniku zákazníka, ide o spotrebiteľa v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „KSchG“). Takýto zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy v súlade s § 3 a 3a KSchG. Výslovne sa uvádza, že zákazník začal obchodný vzťah z vlastnej iniciatívy za účelom uzavretia zmluvy so spoločnosťou, preto zákazníkovi nevzniká právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 3 KSchG. Bez ohľadu na to môže takýto zákazník od zmluvy odstúpiť, ak bez jeho udania nenastanú okolnosti významné pre jeho súhlas, ktoré spoločnosť v rámci rokovaní o zmluve prezentovala ako pravdepodobné, alebo sa vyskytujú len vo výrazne menšom rozsahu. Zákazník môže toto odstúpenie vyhlásiť do jedného týždňa odo dňa, keď mu bolo zrejmé, že vyššie uvedené okolnosti nenastali alebo len vo výrazne menšom rozsahu a dostal pokyny na odstúpenie od zmluvy obsiahnuté v týchto všeobecných obchodných podmienkach. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, musí vrátiť všetky prijaté služby a zaplatiť spoločnosti primeraný poplatok za použitie vrátane kompenzácie za prípadné súvisiace zníženie reálnej hodnoty služby. Ak je vrátenie nemožné alebo neuskutočniteľné, zákazník musí zaplatiť hodnotu služby v rozsahu, v akom pre neho predstavovala jasný a prevládajúci prospech. V danom prípade je zákazník povinný zaplatiť dohodnuté skladné, ktoré mu vzniklo do odstúpenia od zmluvy. Podľa § 5a KSchG je spoločnosť povinná poskytnúť zákazníkovi určité informácie pred uzavretím zmluvy alebo predtým, ako bude viazaný zmluvným vyhlásením. Obsahom týchto Všeobecných obchodných podmienok a ich odovzdaním zákazníkovi spolu s potvrdením rezervácie (bod 4.) spoločnosť plní túto informačnú povinnosť. Obe zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o úschove a preprave nepodlieha zákonu o diaľkových a prevozných transakciách. Zákazník uzatvorením zmluvy o úschove a preprave výslovne súhlasí s tým, že spoločnosť je oprávnená a povinná v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov a rakúskym zákonom o ochrane údajov spracúvať osobné údaje zákazníka (napr. telefón, e-mailová adresa). E-mailové a bankové údaje) zhromažďovať, zaznamenávať, organizovať a uchovávať, prispôsobovať a v prípade potreby meniť, vyhľadávať a v potrebnom rozsahu prenášať alebo sprístupňovať tretím stranám. Týmito tretími stranami sú najmä úrady, súdy, daňové úrady, banky, daňoví poradcovia a advokáti. Zákazník ďalej súhlasí s tým, aby boli na parkovisku zriadené videokamery a všetky udalosti na parkovisku - vrátane úkonov zákazníka - boli zaznamenávané. Zákazník ďalej súhlasí s tým, že spoločnosť používa na svojej platforme a webových stránkach rôzne súbory cookie, ako sú Google Analytics, Google AdWords, Addthis, Mapy Google a rôzne sociálne doplnky ponúkané na sociálnych médiách. Účelom spracovania údajov je dodržiavanie zákonných požiadaviek na prijímanie ochranu údajov. Zákazník výslovne súhlasí s tým, že osobné údaje budú uchovávané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami a následne vymazané. Zákazník berie na vedomie, že tu uvedený výslovný súhlas so spracovaním údajov je oprávnený kedykoľvek odvolať. Okrem toho má zákazník právo získať informácie o spracúvaní údajov a požadovať opravu, vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania údajov, ako aj prenosnosť údajov alebo vzniesť námietku proti spracúvaniu údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov, spoločnosť alebo jej konateľ, pán Rene Weingerl, sú vám kedykoľvek k dispozícii. K tejto zmluve neexistujú žiadne ústne ani písomné dodatočné dohody. Akékoľvek zmeny, doplnky alebo úpravy musia byť vykonané písomne. Ak sú alebo sa stanú jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy o skladovaní a preprave neplatné alebo neplatné, nebude to mať vplyv na ostatné ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany nahradia neplatné alebo neúčinné ustanovenie takým, ktoré sa bude čo najviac približovať ekonomickému účelu neplatného alebo neplatného ustanovenia. Táto zmluva o úschove a preprave podlieha rakúskemu právu. V prípade akýchkoľvek právnych sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa právomoc súdu, ktorá vyplýva zo zákonných ustanovení, považuje za dohodnutú. Verzia: august 2018