VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ PARKOVIŠTĚ AIRPORT PARKEN GMBH NA ZEPPELINSTRASSE 4 V 2401 FISCHAMEND-DORF.

Toto jsou všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) společnosti Flughafen Parken GmbH, FN 456972v, Zeppelinstrasse 2401, Fischamend (dále jen „Společnost“). Společnost vystupuje na trhu pod obchodním názvem „Panda Parken“ a provozuje licencovanou půjčovnu automobilů na adrese 2401 Fischamend-Dorf, Zeppelinstrasse 4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na obchodní činnost společnosti, která zahrnuje především skladování motorových vozidel (dále jen „motorová vozidla“) a přepravu osob v osobních vozidlech. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se výslovně považují za sjednané, jakmile společnost a její zákazníci uzavřeli smlouvu o skladování a přepravě v souladu s bodem 5. těchto Všeobecných obchodních podmínek. Všeobecné obchodní podmínky zákazníků jsou výslovně a bez výjimky součástí smlouvy. Společnost provozuje internetovou platformu, na které poskytuje obecné informace o skladování vozidel a přepravě zákazníků na letiště Vídeň-Schwechat a zpět. Tyto informace zahrnují zejména informace o společnosti, jejích službách, cenách, platebních metodách, hodnocení zákazníků a obecné informace. Tyto informace slouží pouze k informování potenciálních zákazníků a nepředstavují nabídku k uzavření smlouvy nebo prohlášení o záměru v tomto ohledu. Návštěvníci platformy si mohou tyto služby rezervovat přímo na platformě za uvedené ceny a podmínky. Za tímto účelem zadáte své osobní údaje, vyberete požadované služby za uvedených podmínek, přijmete všeobecné obchodní podmínky v případě uzavření smlouvy dle bodu 5 a dokončíte rezervaci tlačítkem „Dokončit rezervaci“. Rezervace je nezávazná a lze ji bezplatně zrušit do 24 hodin před příjezdem zákazníka na parkoviště (bod 5) a poté po zaplacení paušálního příspěvku uvedeného na platformě. Zrušení lze provést na příslušné platformě nebo e-mailem (info@pandaparken.at) nebo telefonicky (+43 (0)660 661 9122). Taková rezervace nepředstavuje nabídku k uzavření smlouvy, ani prohlášení o záměru v tomto ohledu Společnost zašle zákazníkovi e-mailem potvrzení rezervace včetně akceptovaných všeobecných obchodních podmínek, ve kterých jsou uvedeny smluvní podmínky dohodnuté a platné v případě uzavření smlouvy podle bodu 5. a výslovně to zaznamenat. Když se zákazník objeví na parkovišti společnosti na adrese 2401 Fischamend-Dorf, Zeppelinstraße 4 (dále jen „parkoviště“), prokáže svou totožnost předložením zákonem uznaného identifikačního dokladu (např. řidičský průkaz) a předá jej zaměstnaneckému vozidlu společnosti a klíč od vozidla a obdrží od nich potvrzení o převzetí. Mezi Společností a Zákazníkem je tímto uzavřena smlouva o skladování a přepravě v souladu s ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek a podmínkami uvedenými v potvrzení rezervace. Obchodní podmínky jsou rovněž vyvěšeny na dobře čitelném místě u vjezdu/výjezdu nebo vjezdu/výjezdu z parkoviště. Vozidlo je zaparkováno na parkovišti zaměstnanci společnosti a zákazník nemá nárok na konkrétní parkovací místo. Zákazník hradí dohodnutý poplatek za uskladnění a dopravu (bod 7 a 8) po návratu na parkoviště v hotovosti nebo debetní či kreditní kartou. Platbu lze provést následujícími debetními nebo kreditními kartami: Visa, Mastercard, Maestro, Diner Club, V Pay. I přes rezervaci nemá zákazník na uzavření smlouvy o skladování a přepravě právní nárok, proto může společnost ze závažných důvodů odmítnout převzetí vozidla a uzavření smlouvy o skladování a přepravě. Takové závažné důvody existují zejména tehdy, pokud vozidlo, které má být ponecháno, nesplňuje ustanovení bodu 11 (např. nemá aktuální odznak) nebo pokud se zákazník chová k zaměstnancům společnosti nebo jiným zákazníkům, což činí uzavření smluvního vztahu s nimi nerozumným. Pracovník společnosti dopraví zákazníka a doprovod uvedené v rezervaci z parkoviště do odletového terminálu letiště Vídeň-Schwechat. Přeprava proběhne co nejrychleji po uzavření smlouvy o skladování a přepravě. Používají se vozidla dle výběru společnosti. Zákazník nemá právo používat konkrétní typy vozidel. Zákazník je povinen informovat společnost o všech změnách svého času příletu a čísla letu nejméně 24 hodin před přistáním na letišti Vídeň-Schwechat. Toto je nutné provést na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo uvedené v bodě 4. Pokud zákazník toto oznámení neposkytne, musí společnosti zaplatit příspěvek na náklady uvedený na platformě za dodatečné úsilí, které to způsobí. Po přistání na letišti Vídeň-Schwechat bude zákazník a doprovodné osoby uvedené v rezervaci přivítány před příletovým terminálem pracovníkem společnosti a dopraveny na parkoviště. Tam je uskladněné vozidlo včetně klíče od vozidla předáno zákazníkovi a zákazník v potvrzení o převzetí potvrdí řádné vrácení vozidla. Zákazník je povinen prohlédnout vozidlo, zda nedošlo k poškození, které nebylo přítomno při předání vozidla společnosti. Vznikne-li takové „nové“ poškození, musí to být zaznamenáno v potvrzení o převzetí a potvrzeno zaměstnancem společnosti a zákazníkem. Pokud zákazník podepíše toto potvrzení o převzetí bez takového zápisu, výslovně tímto potvrzuje, že vozidlo při vrácení nevykazovalo žádné „nové“ poškození. Společnost je povinna o vozidlo pečovat a chránit jej před poškozením při skladování. Nezískává žádné vlastnické právo, právo držby a/nebo právo užívání k vozidlu ve vazbě. Společnost je pouze vlastníkem vozidla a je povinna jej po skončení smlouvy vrátit zákazníkovi ve stejném stavu, v jakém jej převzal. Předávání nebo zpřístupňování třetím stranám je přísně zakázáno. Smlouva o skladování výslovně nezahrnuje věci, které se nacházejí uvnitř vozidla, ledaže zákazník na tyto věci a jejich hodnotu před uzavřením smlouvy upozornil a tyto byly písemně a po vzájemné dohodě prohlášeny za předmět smlouvy. Všechny ostatní věci ponechané ve vozidle jsou na riziko zákazníka. Společnost je povinna dostatečně pojistit parkoviště, zde odstavená vozidla a samostatně uzamčené klíče od vozidla (bod 13) a na požádání zákazníkovi pojistné krytí potvrdit. Zákazník je povinen předat do úschovy pouze ta vozidla, která jsou plně funkční, mají aktuální SPZ a obdržela službu poskytovanou výrobcem vozidla. Zákazník odpovídá společnosti za škodu z hrubé nedbalosti způsobenou porušením výše uvedených ustanovení nebo např. únikem oleje a/nebo chladicí kapaliny nebo jiných emisí škodlivých pro životní prostředí. Zákazník odpovídá za to, že jeho vozidlo bude v souladu se všemi právními předpisy a normami. Pokud dojde ke kontaminaci nebo hrozí kontaminace z vozidla zákazníka, je společnost oprávněna vozidlo na náklady zákazníka odvézt z parkoviště a uskladnit na vhodném místě. Předmětná smlouva je uzavřena na dobu určitou, proto končí uplynutím doby, vzájemným zánikem, mimořádnou výpovědí nebo předčasným vyzvednutím vozidla zákazníkem. Je-li v oblasti jedné smluvní strany závažný důvod, pro který je pro druhou smluvní stranu nerozumné pokračovat ve smluvním vztahu, je tato druhá smluvní strana oprávněna smluvní vztah písemně ukončit s okamžitou účinností. Takový závažný důvod existuje např. v případě, že společnost hrubě poruší svou povinnost péče o vozidlo (právo zákazníka na výpověď) nebo vozidlo zákazníka ohrožuje životní prostředí emisemi (právo společnosti na výpověď). kdykoliv předčasně stáhnout vozidlo uskladněné u společnosti a požadovat zpět. V tomto případě bude smlouva o úschově předčasně ukončena, ale zákazník musí zaplatit původně sjednanou úschovu za celou dobu skladování v plné výši. Dojde-li ve výjimečných případech k uzavření smlouvy na dobu neurčitou, mohou ji obě smluvní strany kdykoli bez udání důvodů písemně vypovědět. Společnost výslovně uvádí, že celé parkoviště je oploceno, jsou zde instalovány bezpečnostní kamery a vjezd/výjezd nebo vjezd/výjezd z parkoviště je zabezpečen závorami. Klíče od auta převzaté firmou jsou uloženy v uzamčené místnosti. Celé parkoviště je obsluhováno 24 hodin denně zaměstnanci společnosti. Zákazník výslovně bere na vědomí výše uvedená bezpečnostní opatření, souhlasí s nimi a potvrzuje jejich vhodnost. Zákazník dále výslovně bere na vědomí, že jeho vozidlo stojí na nekrytém parkovišti a je tedy vystaveno povětrnostním vlivům. Společnost odpovídá zákazníkovi za škodu na vozidle způsobenou hrubou nedbalostí a způsobenou nedodržením řádné péče. Odpovědnost za lehkou nedbalost je vyloučena. Společnost také odpovídá za škodu způsobenou třetími osobami pouze v případě vlastní hrubé nedbalosti. Společnost však nenese odpovědnost za náhodné poškození nebo znehodnocení vozidla, včetně zásahu vyšší moci. Zákazník odpovídá společnosti za škodu způsobenou hrubou nedbalostí, i když odpovědnost za nedbalost drobnou je vyloučena. Dále musí zákazník společnosti v přiměřeném rozsahu uhradit náklady, které společnost vynaložila na údržbu uskladněného vozidla. Zákazník je dále povinen proaktivně informovat společnost o nebezpečných vlastnostech vozidla. Společnost má k vozidlu zadržovací právo s ohledem na své nároky vůči zákazníkovi. Pokud zákazník při vrácení vozidla nezaplatí dohodnutý poplatek, je společnost oprávněna zadržet vozidlo až do zaplacení poplatku, tímto sjednaného úroku z prodlení ve výši 4 % ročně a úhrady skladného splatného do úplného zaplacení. . Obě smluvní strany jsou povinny uplatnit své nároky vůči druhé smluvní straně písemně nejpozději do 30 dnů od vrácení vozidla. Pro každé „nové poškození“ vozidla popsané v bodě 8 platí tamní předpis, podle kterého musí být toto poškození zaznamenáno v potvrzení o převzetí. Právní vymáhání „nových“ škod zaznamenaných v potvrzení o převzetí i nároků uplatněných v této 30denní lhůtě je možné v promlčecí lhůtě tří let. Není-li uzavření smlouvy o skladování a přepravě součástí provozu podniku zákazníka, jedná se o spotřebitele ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele (dále jen „KSchG“). Takový zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s § 3 a 3a KSchG. Výslovně se uvádí, že zákazník zahájil obchodní vztah z vlastní iniciativy za účelem uzavření smlouvy se společností, proto zákazníkovi nevzniká právo na odstoupení podle § 3 KSchG. Bez ohledu na to může takový zákazník od smlouvy odstoupit, pokud bez jeho důvodu nenastanou okolnosti významné pro jeho souhlas, které společnost v rámci jednání o smlouvě prezentovala jako pravděpodobné, nebo se vyskytují jen ve výrazně menší míře. Zákazník může toto odstoupení prohlásit do jednoho týdne od okamžiku, kdy mu vyšlo najevo, že výše uvedené okolnosti nenastávají nebo jen ve výrazně menším rozsahu a obdržel pokyny pro odstoupení obsažené v těchto všeobecných obchodních podmínkách. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, musí vrátit všechny přijaté služby a zaplatit společnosti odpovídající poplatek za použití, včetně kompenzace za případné související snížení reálné hodnoty služby. Pokud je vrácení nemožné nebo neproveditelné, musí zákazník zaplatit hodnotu služby v rozsahu, v jakém pro něj byla jasným a převažujícím přínosem. V daném případě je zákazník povinen zaplatit dohodnuté skladné vzniklé do doby odstoupení od smlouvy. Podle § 5a KSchG je společnost povinna poskytnout zákazníkovi určité informace před uzavřením smlouvy nebo předtím, než bude vázán smluvním prohlášením. Obsahem těchto Všeobecných obchodních podmínek a jejich předáním zákazníkovi spolu s potvrzením rezervace (bod 4.) společnost plní tuto informační povinnost. Obě smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva o úschově a přepravě nepodléhá zákonu o přepravě na dálku. Zákazník uzavřením smlouvy o úschově a přepravě výslovně souhlasí s tím, že společnost je oprávněna a povinna v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů a rakouským zákonem o ochraně osobních údajů zpracovávat osobní údaje zákazníka (např. telefon, e-mailová adresa). E-mailové a bankovní údaje) shromažďovat, zaznamenávat, organizovat a uchovávat, v případě potřeby upravovat a měnit, dotazovat se a v nezbytném rozsahu přenášet nebo zpřístupňovat třetím stranám. Těmito třetími stranami jsou zejména úřady, soudy, finanční úřady, banky, daňoví poradci a právníci. Zákazník dále souhlasí s tím, aby byly na parkovišti zřízeny videokamery a veškeré dění na parkovišti - včetně jednání zákazníka - bylo zaznamenáváno. Zákazník dále souhlasí s tím, že společnost na své platformě a webových stránkách používá různé soubory cookie, jako jsou Google Analytics, Google AdWords, Addthis, Mapy Google a různé sociální pluginy nabízené na sociálních sítích. Účelem zpracování údajů je dodržování zákonných požadavků na přijímání ochrana údajů v úvahu. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že osobní údaje budou uchovávány v souladu s platnými právními ustanoveními a následně smazány. Zákazník bere na vědomí, že zde uvedený výslovný souhlas se zpracováním údajů je oprávněn kdykoliv odvolat. Zákazník je dále oprávněn získat informace o zpracování údajů a požadovat opravu, výmaz a/nebo omezení zpracování údajů, jakož i přenositelnost údajů nebo vznést námitku proti zpracování údajů. Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, společnost nebo její jednatel, pan Rene Weingerl, je vám kdykoli k dispozici. K této smlouvě neexistují žádné ústní ani písemné dodatečné dohody. Jakékoli změny, doplňky nebo úpravy musí být provedeny písemně. Pokud jednotlivá ustanovení této smlouvy o skladování a přepravě jsou nebo se stanou neplatnými nebo neplatnými, nebude tím dotčena zbývající ustanovení smlouvy. Smluvní strany nahradí neplatné nebo neúčinné ustanovení takovým, které se bude co nejvíce blížit ekonomickému účelu neplatného nebo neplatného ustanovení. Tato smlouva o úschově a přepravě podléhá rakouskému právu. Pro případné právní spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se má za to, že je sjednána příslušnost soudu, která vyplývá ze zákonných ustanovení. Verze: srpen 2018