SPLOŠNI POGOJI IN DOLOČILA ZA UPORABO PARKIRIŠČA AIRPORT PARKEN GMBH NA ZEPPELINSTRASSE 4 V 2401 FISCHAMEND-DORF.

To so splošni pogoji (v nadaljevanju »Pogoji«) družbe Flughafen Parken GmbH, FN 456972v, Zeppelinstrasse 2401, Fischamend (v nadaljevanju »Podjetje«). Podjetje se na trgu pojavlja pod poslovnim imenom "Panda Parken" in upravlja licenčno podjetje za najem vozil na naslovu 2401 Fischamend-Dorf, Zeppelinstrasse 4. Ti Splošni pogoji se nanašajo na dejavnost družbe, ki zajema predvsem skladiščenje motornih vozil (v nadaljevanju motorna vozila) in prevoz oseb z osebnimi vozili. Ti Splošni pogoji se štejejo izrecno za sklenjene, ko podjetje in njegovi kupci sklenejo pogodbo o skladiščenju in prevozu v skladu s 5. točko teh Splošnih pogojev. Splošni pogoji stranke izrecno in brez izjeme niso del pogodbe. Podjetje upravlja spletno platformo, na kateri ponuja splošne informacije o skladiščenju vozil in prevozu strank na in z letališča Dunaj-Schwechat. Te informacije vključujejo zlasti informacije o podjetju, njegovih storitvah, cenah, načinih plačila, ocenah strank in splošnih informacijah. Ti podatki so namenjeni le obveščanju potencialnih strank in ne predstavljajo ponudbe za sklenitev pogodbe ali izjave volje v zvezi s tem. Obiskovalci platforme lahko te storitve rezervirajo neposredno na platformi po navedenih cenah in pogojih. V ta namen vnesete svoje osebne podatke, izberete želene storitve pod navedenimi pogoji, sprejmete splošne pogoje v primeru sklenitve pogodbe v skladu s točko 5 in zaključite rezervacijo z gumbom “Zaključi rezervacijo”. Rezervacija je neobvezujoča in jo je mogoče brezplačno odpovedati do 24 ur pred prihodom stranke na parkirišče (točka 5) in nato proti plačilu pavšalnega nadomestila stroškov, navedenega na platformi. Preklic lahko opravite na ustrezni platformi ali po e-pošti (info@pandaparken.at) ali telefonu (+43 (0)660 661 9122). Takšna rezervacija ne predstavlja ponudbe za sklenitev pogodbe, niti izjave volje v zvezi s tem, družba pošlje stranki po elektronski pošti potrditev rezervacije, vključno s sprejetimi splošnimi pogoji, ki opisujejo dogovorjene in veljavne pogoje poslovanja. v primeru sklenitve pogodbe po 5. točki in to izrecno evidentirati. Ko se stranka pojavi na parkirišču podjetja na naslovu 2401 Fischamend-Dorf, Zeppelinstraße 4 (v nadaljevanju »parkirišče«), izkaže svojo identiteto s predložitvijo zakonito priznanega identifikacijskega dokumenta (npr. potni list, osebna izkaznica oz. vozniško dovoljenje) in ga preda v vozilo zaposlenih v podjetju ter ključ vozila ter od njih prejme potrdilo o prevzemu. Med podjetjem in naročnikom se sklene pogodba o skladiščenju in transportu v skladu z določili teh splošnih pogojev in pogoji iz potrditve rezervacije. Pogoji so objavljeni tudi na dobro berljivem mestu ob vhodu/izhodu oziroma vhodu/izhodu s parkirišča. Vozilo na parkirišču parkirajo zaposleni v podjetju in stranka ni upravičena do določenega parkirnega mesta. Stranka poravna dogovorjeno pristojbino za hrambo in prevoz (točki 7 in 8) po vrnitvi na parkirišče v gotovini ali z debetno ali kreditno kartico. Plačilo je možno z naslednjimi debetnimi ali kreditnimi karticami: Visa, Mastercard, Maestro, Diner Club, V Pay. Kljub opravljeni rezervaciji stranka nima zakonske pravice do sklenitve pogodbe o skladiščenju in prevozu, zato lahko podjetje, če obstajajo pomembni razlogi, zavrne prevzem vozila in sklenitev pogodbe o skladiščenju in prevozu. Takšni pomembni razlogi obstajajo zlasti, če vozilo, ki ga je treba obdržati, ni v skladu z določili točke 11 (npr. nima trenutne oznake) ali če se stranka obnaša do zaposlenih v podjetju ali drugih strank, zaradi česar je sklenitev pogodbenega razmerja z njimi nerazumna. Uslužbenec podjetja prepelje stranko in spremljevalce, navedene v rezervaciji, od parkirišča do odhodnega terminala letališča Dunaj-Schwechat. Transport bo opravljen v najkrajšem možnem času po sklenitvi pogodbe o skladiščenju in transportu. Uporabljajo se vozila po izbiri podjetja. Stranka nima pravice do uporabe določenih tipov vozil. O morebitnih spremembah časa prihoda in številke leta je stranka dolžna obvestiti podjetje najmanj 24 ur pred pristankom na letališču Dunaj-Schwechat. To morate storiti na elektronski naslov ali telefonsko številko, navedeno v točki 4. Če stranka tega obvestila ne posreduje, mora podjetju plačati nadomestilo stroškov, navedeno na platformi, za dodaten trud, ki ga to povzroči. Po pristanku na letališču Dunaj-Schwechat bo stranko in spremljevalce, navedene v rezervaciji, pred terminalom za prihode pričakal uslužbenec podjetja in jih odpeljal do parkirišča. Tam se skladiščeno vozilo, vključno s ključem vozila, preda stranki in stranka s potrdilom o prevzemu potrdi, da je vozilo pravilno vrnila. Stranka je dolžna vozilo pregledati glede morebitnih poškodb, ki jih ni bilo ob predaji vozila podjetju. Če pride do takšne »nove« poškodbe, je to treba zabeležiti v potrdilu o prevzemu in potrditi s strani zaposlenega v podjetju in stranke. Če stranka to potrdilo o prevzemu podpiše brez take opombe, s tem izrecno potrjuje, da vozilo ob vračilu ni pokazalo nobenih »novih« poškodb. Podjetje je dolžno skrbeti za vozilo in ga zaščititi pred morebitnimi poškodbami med hrambo. Na vozilu v hrambi ne pridobi nobene lastninske, posestne in/ali uporabniške pravice. Podjetje je samo lastnik vozila in ga je ob izteku pogodbe dolžno vrniti stranki v enakem stanju, kot ga je prevzelo. Posredovanje ali dajanje na voljo tretjim osebam je strogo prepovedano. Skladiščna pogodba izrecno ne vključuje predmetov, ki se nahajajo v notranjosti vozila, razen če je naročnik te predmete in njihovo vrednost izpostavil pred sklenitvijo pogodbe in jih je pisno in sporazumno označil za predmet pogodbe. Za vse ostale predmete, ki ostanejo v vozilu, je odgovorna stranka. Podjetje je dolžno ustrezno zavarovati parkirišče, na njem shranjena vozila in ločeno zaklenjene ključe vozila (točka 13) ter stranki na njeno zahtevo potrditi zavarovalno kritje. Stranka je dolžna predati v hrambo samo tista vozila, ki so popolnoma delujoča, imajo aktualno registrsko tablico in so bila servisirana s strani proizvajalca vozila. Stranka odgovarja podjetju za škodo iz hude malomarnosti, ki nastane zaradi kršitve zgoraj navedenih določil ali zaradi na primer iztekanja olja in/ali hladilne tekočine ali drugih okolju škodljivih emisij. Stranka je dolžna zagotoviti, da je njeno vozilo v skladu z vsemi zakonskimi predpisi in standardi. Če pride do kontaminacije ali nevarnosti kontaminacije z vozilom stranke, je podjetje upravičeno vozilo na stroške stranke odstraniti s parkirišča in ga shraniti na primernem mestu. Predmetna pogodba je sklenjena za določen čas, zato preneha zaradi izteka roka, sporazumne razveze, izredne odpovedi ali predčasnega prevzema vozila s strani stranke. Če v sferi ene pogodbene stranke obstaja pomemben razlog, zaradi katerega je za drugo pogodbeno stranko nerazumno nadaljevanje pogodbenega razmerja, je ta druga pogodbena stranka upravičena pisno odpovedati pogodbeno razmerje s takojšnjim učinkom. Tako pomemben razlog obstaja na primer, če podjetje hudo krši dolžnost skrbnega ravnanja z vozilom (pravica stranke do odpovedi) ali če vozilo stranke ogroža okolje z emisijami (pravica družbe do odpovedi). kadar koli predčasno umakniti vozilo, ki ga skladišči podjetje, zahtevati nazaj. V tem primeru se pogodba o hrambi predčasno prekine, vendar mora stranka plačati prvotno dogovorjeno pristojbino za hrambo za celotno obdobje hrambe v celoti. Če je pogodba v izjemnih primerih sklenjena za nedoločen čas, jo lahko obe pogodbeni stranki kadarkoli pisno odpoveta brez navedbe razlogov. Podjetje izrecno navaja, da je celotno parkirišče ograjeno, nameščene so varnostne kamere, vhod/izhod oziroma vhod/izhod s parkirišča pa je zavarovan z zaporami. Ključi avtomobila, ki jih je prevzelo podjetje, so shranjeni v zaklenjenem prostoru. Celotno parkirišče 24 ur na dan varujejo zaposleni v podjetju. Stranka izrecno potrjuje, da je z navedenimi varnostnimi ukrepi seznanjena, se z njimi strinja in potrjuje njihovo ustreznost. Poleg tega stranka izrecno potrjuje, da je njeno vozilo parkirano na odprtem parkirišču in je tako izpostavljeno vremenskim vplivom. Podjetje odgovarja stranki za škodo na vozilu, ki je nastala zaradi hude malomarnosti in neskrbnega ravnanja. Odgovornost za rahlo malomarnost je izključena. Podjetje tudi odgovarja le za škodo, ki jo povzročijo tretje osebe v primeru lastne velike malomarnosti. Vendar podjetje ne odgovarja za naključne poškodbe ali okvare vozila, vključno z višjo silo. Stranka odgovarja podjetju za škodo, povzročeno iz hude malomarnosti, odgovornost za manjšo malomarnost pa je izključena. Poleg tega mora stranka podjetju v razumni meri povrniti stroške, ki jih je imelo podjetje za vzdrževanje skladiščenega vozila. Stranka je dolžna tudi proaktivno obveščati podjetje o nevarnih lastnostih vozila. Podjetje ima pridržno pravico na vozilu glede svojih terjatev do stranke. Če kupec ob vračilu vozila ne plača dogovorjene provizije, ima podjetje pravico zadržati vozilo do plačila provizije, s tem dogovorjenih zamudnih obresti v višini 4% letno in plačila ležarine do celotnega plačila. . Obe pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta svoje zahtevke do druge pogodbene stranke pisno uveljavljali najkasneje v roku 30 dni od vračila vozila. Za morebitne »nove poškodbe« vozila, opisane v točki 8, velja tamkajšnji predpis, po katerem morajo biti takšne poškodbe evidentirane v potrdilu o prevzemu. Pravna uveljavitev »novih« škod, ki so zapisane v potrdilu o prevzemu, kot tudi zahtevki, uveljavljeni v tem 30-dnevnem roku, so možni v zastaralnem roku treh let. Če sklenitev pogodbe o skladiščenju in transportu ni del poslovanja naročnikovega podjetja, je to potrošnik v smislu Zakona o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju KSchG). Takšna stranka ima pravico do odstopa od pogodbe v skladu z oddelkoma 3 in 3a KSchG. Izrecno je navedeno, da je stranka začela poslovno razmerje na lastno pobudo z namenom sklenitve pogodbe s podjetjem, zato stranka nima pravice do odstopa od pogodbe v skladu s 3. točko KSchG. Ne glede na to pa lahko taka stranka odstopi od pogodbe, če brez njenega razloga ne nastopijo ali nastopijo le v bistveno manjšem obsegu okoliščine, pomembne za njegovo privolitev, ki jih je družba med pogajanji o pogodbi predstavila kot verjetne. Stranka lahko ta odstop izjavi v enem tednu od trenutka, ko je ugotovila, da navedene okoliščine ne obstajajo ali pa le v bistveno manjšem obsegu in je prejela navodila za odstop iz teh splošnih pogojev. Če stranka odstopi od pogodbe, mora vrniti vse prejete storitve in podjetju plačati ustrezno nadomestilo za uporabo, vključno z nadomestilom za morebitno s tem povezano zmanjšanje poštene vrednosti storitve. Če je povračilo nemogoče ali neizvedljivo, mora stranka plačati vrednost storitve v obsegu, v katerem je bila zanjo očitno in pretežno koristna. V obravnavanem primeru mora stranka plačati dogovorjeno ležarino, ki je nastala do trenutka odstopa od pogodbe. V skladu s § 5a KSchG je podjetje dolžno stranki zagotoviti določene informacije pred sklenitvijo pogodbe ali preden jo zaveže pogodbena izjava. Z vsebino teh splošnih pogojev in posredovanjem le-teh stranki skupaj s potrditvijo rezervacije (4. točka) podjetje izpolnjuje to obveznost obveščanja. Pogodbeni stranki se strinjata, da za pogodbo o hrambi in prevozu ne velja zakon o mednarodnem prometu. Stranka se s sklenitvijo pogodbe o hrambi in prevozu izrecno strinja, da je podjetje v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov in avstrijskim zakonom o varstvu podatkov upravičeno in dolžno obdelovati osebne podatke stranke (npr. ime, datum rojstva, naslov, telefon, e-poštni naslov).E-pošta in bančni podatki) za zbiranje, beleženje, organiziranje in shranjevanje, prilagajanje in spreminjanje, če je potrebno, poizvedovanje in, če je potrebno, posredovanje ali dajanje na voljo tretjim osebam. Te tretje osebe so zlasti organi, sodišča, davčni uradi, banke, davčni svetovalci in odvetniki. Stranka se nadalje strinja, da so na parkirišču postavljene video kamere in da se vse dogajanje na parkirišču – vključno z dejanji stranke – snema. Stranka se nadalje strinja, da podjetje na svoji platformi in spletnem mestu uporablja različne piškotke, kot so Google Analytics, Google AdWords, Addthis, Google Maps in različni družabni vtičniki, ki so na voljo na družbenih medijih.Namen obdelave podatkov je izpolnjevanje zakonskih zahtev za prevzem varstvo podatkov. Stranka se izrecno strinja, da se osebni podatki hranijo v skladu z veljavnimi zakonskimi določili in nato izbrišejo. Stranka potrjuje, da ima pravico kadarkoli preklicati tukaj dano izrecno soglasje za obdelavo podatkov. Poleg tega ima stranka pravico pridobiti informacije o obdelavi podatkov in zahtevati popravek, izbris in/ali omejitev obdelave podatkov ter prenosljivosti podatkov ali vložiti ugovor zoper obdelavo podatkov. Za kakršna koli vprašanja o varstvu podatkov vam je podjetje oziroma njegov direktor, g. Rene Weingerl, kadarkoli na voljo. K tej pogodbi ni ustnih ali pisnih dodatnih dogovorov. Vse spremembe, dopolnitve ali popravki morajo biti pisni. Če posamezna določila te pogodbe o skladiščenju in prevozu so ali postanejo nična ali neveljavna, to ne vpliva na preostala določila pogodbe. Pogodbeni stranki bosta nično ali neveljavno določilo nadomestili s tistim, ki bo čim bolj ustrezalo ekonomskemu namenu ničnega ali neveljavnega določila. Za to pogodbo o skrbništvu in prevozu velja avstrijska zakonodaja. Za morebitne pravne spore, ki izhajajo iz ali v zvezi s to pogodbo, se šteje, da je dogovorjena pristojnost sodišča, ki izhaja iz zakonskih določil. Različica: avgust 2018